Forklift Ehliyeti - İş makinaları kursu

Forklift türü iş makinası kullananlar ve belgesi olmayanlar yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar. Forklift belgesi almanın koşulları :

  • 18 Yaşını doldurmuş olmak.
  • En az ilkokul mezunu olmak .
  • Kanunun 41.maddesi ( e ) bendinde sayılan T.C.K maddelerinden mahkumiyeti olmaması.
  • Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları.
Not: Forklift belgesi almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir.

Vinç belgesi ve ehliyeti türleri

Mobil Vinç Operatörü
kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin yükleme-boşaltma işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip Vinç operatörü belgesi ile kullanabilirsiniz.
Kule Vinç Operatörü
Portal vinçler, arabalı vinçler, çift kirişli vinçler, tek kirişli vinçler, pergel vinçler, yer vinçleri ve vinç ekipmanları genel vinç çeşitlerini Vinç operatörü belgesi ile kullanabilirsiniz. Vinç ehliyeti, vinç belgesi olarak da bilinir.
Gezer Köprü Vinç Operatörü
Gezer Köprü Vinç Operatörü, belirli bir süre içerisinde, köprü vinci kullanarak her türlü malzemeyi kaldırma, taşıma ve boşaltma veya istif etme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İş Makinaları Tescil işlemleri

İş Makinası Tescil İşlemleri İçin Başvuru Evrakları
Dilekçe
-Sıfır alışlarda fatura aslı, garanti belgesi aslı, teknik belge asılları  ile Odamıza başvurulur.
-Gümrük Giriş Belgesi
-Vezne alındısı 40  TL. (Odamız veznesine yatacak)
-İkinci el alışlarda dilekçe, ruhsat, noter satış sözleşmesinin aslı daha önce çıkarılan tescil belgesinin aslı Odamıza getirilir.
-Detaylı bilgi ve harçlar için Odamızın 0212 455 61 61 no.dan 6230 no.lu telefonla irtibat kurulabilir.
İTO Bilgi Hattı  Tel: (212) 455 61 61


a) Resmi kuruluşlara ait iş makineleri;

Madde 34- İş makineleri  tescil işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan iş makinelerinin tescil işlemleri ait olduğu kurum veya kuruluşun ilgili birimlerinde (Ek:6)’da gösterilen tescil defterine işlenmek suretiyle yapılır ve her makine için ayrı ayrı (Ek:7)’de belirtilen tescil belgesi tanzim edilir.
                Tescil işlemlerinin aynı kuruluşa ait ayrı ayrı birimlerde yapılması halinde tescile ait bilgilerin kurum veya kuruluşun merkez tescil biriminde toplanır ve makinelerin cinslerine göre ayrı ayrı kayıtları tutulur.
                Bu araçlarla Karayoluna çıkılmasının gerekli olduğu hallerde, tescilini yapan kuruluşça (Ek:7)’de gösterilen tescil belgesinin trafiğe çıkış iznine ait bölümü doldurularak tasdik edilir. Bu şekilde karayoluna çıkacak araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış olmaları mecburidir

b) Özel veya tüzel kişilere ait olan iş makineleri

(Forklift,vinç, dozer, grayder, kazıcı,yükleyici) işletme amacıyla veya yerine göre bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarca (Ticaret Odası) tescilleri araç sahibinin bir dilekçe ile ilgili kuruluşa müracaatı üzerine (Ek:6)’da gösterilen tescil defterine işlenmek suretiyle yapılır ve (Ek:7)’de gösterilen Maliye Bakanlığınca bastırılan tescil belgesi tanzim edilerek verilir.

                Araç sahipleri dilekçelerine varsa iş makinesinin hususiyetlerini gösteren teknik belgeyi, yoksa araca ait teknik bilgileri ihtiva eden bir belgeyi sahiplik belgesi ile birlikte ibraz etmek zorundadırlar. Bu iş makinesinin karayollarında sürülmesi, tescil belgesine ekli trafiğe çıkış izin belgesinin tescili yapan kuruluşça tasdik edilerek makine sahibine verilmesi ile mümkündür.

                Trafiğe çıkış izni verilirken makinenin zorunlu mali mesuliyet sigorta akdinin yapılmış olması ve Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin alınması mecburidir

 

Bilgi için arayın: 0216 443 24 84 - 0216 523 37 79domain domain Счетчик PR-CY.Rank